خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری از فردا و در خانه کشتی عبداله موحد/  اردوی تیم ملی کشتی فرنگی امید برگزار می شود