خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری از فردا و برای حضور در رقابت های جهانی/ اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برگزار می شود