خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری از روز جمعه و برای حضور در رقابت های جهانی قزاقستان/ آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد برگزار می شود