خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری تيم بنا رکورد فيناليست‌هاي تاريخ کشتي فرنگي ايران در جهاني‌ها را شکست؛
از دوی جهانی تا سه‌ی المپیک؛ و حالا چهارِ جادویی