خانه استقلال فرافکنی به سبک آبی‌ها
از داوری سود ببر و طلبکار باش