خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری از امروز و برای حضور در رقابت های جهانی قزاقستان/ آخرین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برگزار می شود