خانه پرسپولیس در نقد رفتارهای عوام‌فریبانه این روزهای بازیکنان فوتبال
از احساسات هواداران سوءاستفاده نکنید