خانه پرسپولیس ادعای یک خبرنگار عراقی:
رسن در راه لیگ فوتبال عربستان