خانه پرسپولیس بیانیه باشگاه پرسپولیس در مورد نامه دادگاه عالی ورزش:
ادعای النصر بی‌اساس است