خانه پرسپولیس جزييات جديد از ماجرای صدور مجوز حرفه‌ای پرسپوليس از سوی AFC؛
احتمال حذف از آسیا وجود دارد؟