خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری اتحادیه جهانی کشتی در صدد کاهش مسابقات ؟ / تدوین تقویم مسابقات سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در گرو موافقت فدراسیونهای ملی!