خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی بند فسخ باشگاه مراکشی با ویلموتس و تاجی که در فدراسیون ایران جاماند
ابعاد تازه یک فاجعه نجیبانه