خانه پرسپولیس آیا پرسپولیس قصد دارد همه چیز را واگذار کند؟ داستان طرح های اقتصادی بی بازده