خانه اخبار آیا فوتبال به حق پخش می رسد؟ تاج: توافق کردیم، 65 ما، 35 صدا و سیما