خانه استقلال بریز و بپاشِ بدون پشتوانه؛ نابودی فوتبال با بالا بردن قراردادها و وضعیت مبهم تراکتور
آمدند، خراب کردند و رفتند!