خانه پرسپولیس وقتی نه این‌ها خبر دارند و نه آن ها
آقای رسول‌پناه پس کجا است آن سازمان و ساختار!