خانه پرسپولیس رسول پناه در مراسم معارفه
آغاز کار رسمی مدیرعامل جدید