خانه پرسپولیس خریدهای جدید زمان می خواهند اما فرصت آماده شدن در پرسپولیس با هر جای دیگر متفاوت است
آشوبی : شک نکنید پرسپولیس به صدر برمی گردد