خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس آشوبی:بازیکنان چطور مراقب خودشان بودند که در یک تیم ۱۲ نفر کرونایی هستند/آقای آذری، تن آدمی شریف است به جان آدمیت