خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری آزاد و فرنگی کاران کشتی، با قهرمانی در رده بندی تیمی صعود کردند