خانه پرسپولیس آرای جدید کمیته تعیین وضعیت بازیکنان؛ نورمحمدی پرسپولیس را محکوم کرد