خانه اخبار آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس از زبان دکترحقیقت /استارت لیگ نوزدهم شاید بدون ماهینی و کامیابی‌نیا