خانه استقلال بدعت زشت اغوا کردن مربیان و بازیکنان رقیب توسط استقلال
آبی‌ها به تیم لیگ یکی هم رحم نکردند